Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

loga

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku wspólnie z partnerem firmą INBiT Sp. Z o.o. w Szczecinie ogłaszają nabór wniosków o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego dla Uczestników projektu „Jutro pracuję u siebie!” - I edycja Słupsk

 

Termin naboru trwa od 06.12.2017 r. (od godziny 08:00) do 12.12.2017 r. (do godziny 15:00).

 

Szczegóły konkursu wraz z wymaganymi załącznikami w załączeniu.

 

1. Ogłoszenie o naborze wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Pobierz

2. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Pobierz

3. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, Pobierz

4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, Pobierz

5. Formularz informacji przedstawianych przez uczestnika projektu ubiegającego się o pomoc de minimis. Pobierz

6. Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Pobierz

7. Karta oceny formalnej Pobierz

8. Karta oceny merytorycznej Pobierz