Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

 logo szkoleniazawodowe

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku rozpoczyna nabór osób chętnych do uczestnictwa w projekcie pt.: „Szkolenia zawodowe szansą na udany start w przyszłość”. Projekt będzie realizowany w terminie 01.05.2017roku do 30.09.2018roku.     

Uczestnikami projektu mogą być osoby, która w chwili podpisywania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie spełnią łącznie następujące kryteria:
a)    kształcą  się w Szkole biorącej udział w Projekcie tj. Zespół Szkół Morskich w Darłowie lub  Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie;
b)    w momencie złożenia dokumentacji rekrutacyjnej posiadają skończone 18 lat, natomiast w momencie uczestnictwa w działaniach projektowych będą uczniami ostatnich klasy,  
c)    zadeklarują, że wezmą udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz gotowość uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, na które zostaną skierowana, w tym w szczególności w stażu/praktyce zawodowej;
d)    zamieszkują województwo zachodniopomorskie, powiat sławieński, gminę lub miasto Darłowo;
e)    nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych dyskwalifikujących  z uczestnictwa w projekcie.

Co oferujemy:
-    opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla uczestnika/uczestniczki w okresie czerwiec- listopad 2017 roku;
-    grupowe poradnictwo zawodowe  w okresie październik-listopad 2017 r.,
-    kursy zawodowe, kończące się egzaminem i uzyskaniem stosownych uprawnień (rodzaje kursów zostaną zaproponowane po uzyskaniu informacji o możliwościach i predyspozycjach uczestników, (przykładowo: kurs spawania, kurs kierowcy operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym, kurs kucharza, kurs języka niemieckiego z modułem kelner/barman, kurs prawa jazdy kat. B, kurs uprawnienia energetyczne do 1 kV) w okresie wrzesień 2017 roku-maj 2018 roku
-   1-miesięczne staże zawodowe (stypendium w wysokości 1.437,00 zł netto miesięcznie za udział w stażu) w okresie  kwiecień-sierpień 2018 r.
-   dostęp do platformy e-learningowej umożliwiającej skorzystanie w całym okresie realizacji Projektu z materiałów dydaktycznych.

W ramach projektu zapewniamy:
-  badania lekarskie, materiały szkoleniowe, ubrania robocze, poczęstunek, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW,
-    stypendium stażowe.

Gdzie szukać informacji:
Informacje nt. uczestnictwa w projekcie oraz niezbędne dokumenty można uzyskać w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, ul. Szczecińska 57 (tel. 59 845 27 27 w. 410) www.zdz.slupsk.pl, Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 121 oraz w Sekretariacie Szkoły.

Nabór uczestników będzie prowadzony w okresie od 15 maja  do 07 czerwiec 2017 r.