Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

 logo szkoleniazawodowe

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Szkolenia zawodowe szansą na udany start w przyszłość”

realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII Edukacja
Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia.

Pobierz.