Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

 

logo szkoleniazawodowe

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu „Szkolenia zawodowe szansą na udany start w przyszłość”, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w postępowaniu:

    zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku nr 1/8.6.RPOWZ/2017 dotyczące naboru specjalistów do realizacji działań projektowych- doradztwo zawodowe:

Twoja Kariera To Ty Klaudia Stochmal; ul. 3 Maja 34b/a/3; 62-200 Gniezno

Beata Kałużna; ul. Berlinga 15; 76-150 Darłowo

Wybrane oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym  i uzyskały najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w oparciu o kryteria oceny ofert: „cena” - 100 % .