Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

logo szkoleniazawodowe

 

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawców świadczących usługi szkoleniowe w ramach „Szkolenia zawodowe szansą na udany start w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji poniższych usług.Plik do pobrania