Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27


Aktywizacja społeczno - zawodowa

Słuchacze nabędą m.in. umiejętności przezwyciężania barier związanych z poszukiwaniem i podejmowaniem zatrudnienia, radzeniem sobie w sytuacji utraty pracy. Nauczą się aktywnie poszukiwać ofert pracy, a także radzić sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

Aktywny na rynku pracy

Kurs ten jest organizowany dla osób bezrobotnych kierowanych przez rejonowe biura pracy lub inne instytucje. Kursanci zdobędą umiejętności z zakresu: opracowania aplikacji CV, podania, listu motywacyjnego i odpowiedzi na oferty pracodawców. Poznają również analizę ogłoszeń prasowych oraz zasady przygotowania się do rozmowy w sprawie pracy.

Warsztaty psychologiczno - aktywizujące

Nabycie przez słuchaczy umiejętności zmiany postaw życiowych oraz likwidacji barier mentalnych związanych z trudnościami życia codziennego, z poszukiwaniem i podejmowaniem zatrudnienia, poprzez:
- wzmocnienie poczucia własnej wartości;
- analizę sytuacji osobistej i czynników na nią wpływających;
- określenie własnych możliwości, potrzeb i umiejętności;
- umiejętne wyrażanie swoich myśli i uczuć;
- radzenie sobie ze stresem