Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zamieszcza ponowny protokół z wyboru ofert na prowadzenie kursu prawa jazdy kat. B, kursu prawa jazdy kat. C, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wraz z egzaminem państwowym dla uczestników projektu „Europejskie Wsparcie Młodych”.

Opublikowano: 11 luty 2017

Pobierz

Protokół z wyboru ofert na prowadzenie kursu prawa jazdy kat. B, kursu prawa jazdy kat. C, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wraz z egzaminem państwowym dla uczestników projektu „Europejskie Wsparcie Młodych”.

Opublikowano: 10 luty 2017

Pobierz

Protokół z wyboru ofert na prowadzenie kursu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej z elementami opiekunki dziecięcej i opieki nad osobami starszymi w projekcie „Europejskie Wsparcie Młodych”.

Pobierz

Opublikowano: 3 luty 2017

„Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Kursu prawa jazdy kat. B, kursu prawa jazdy kat. C, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej wraz z egzaminem państwowym dla uczestników projektu „Europejskie Wsparcie Młodych”, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Pobierz

Opublikowano: 3 luty 2017

„Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Kursu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej z elementami opiekunki dziecięcej i opieki nad osobami starszymi w projekcie „Europejskie Wsparcie Młodych”, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

Pobierz

Opublikowano: 2 luty 2017

Protokół z wyboru ofert na prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkoleń zawodowych w projekcie Europejskie Wsparcie Młodych

Opublikowano: 26 styczeń 2017

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach szkoleń zawodowych w projekcie „Europejskie Wsparcie Młodych”, realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz – word

opublikowano: 17 styczeń 2017

Regulamin rekrutacji Pobierz

Ankieta kwalifikacyjna Pobierz

Opublikowano 1.08.2016

Informujemy, że 22 czerwca br. Pan Prezes Tadeusz Micuński podpisał w imieniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku oraz Gminy Kępice umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku o dofinansowanie projektu „Europejskie Esparcie Młodych”. Umowę z ramienia WUP w Gdańsku podpisywała Pani Wicedyrektor ds. Funduszy Ewa Olejniczak.

Informujemy, że 22 czerwca br. Pan Prezes Tadeusz Micuński podpisał w imieniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku oraz Gminy Kępice umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku o dofinansowanie projektu „Europejskie Esparcie Młodych”. Umowę z ramienia WUP w Gdańsku podpisywała Pani Wicedyrektor ds. Funduszy Ewa Olejniczak.

Na realizację projektu otrzymaliśmy 625.130,87 zł. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmuje opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla uczestników, zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu doradztwa zawodowego, kursy zawodowe, kończące się egzaminem i uzyskaniem stosownych uprawnień, animację pracy obejmująca spotkania z doradca zawodowym, coachem i pośrednikiem pracy, 3-miesięczne staże zawodowe, zwrot kosztów dojazdu przez pierwszy miesiąc zatrudnienia dla osób, które podejmą pracę najdalej od miejsca zamieszkania.

W ramach projektu zapewniamy również badania lekarskie, materiały szkoleniowe, ubrania robocze, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, stypendium szkoleniowe i stypendium stażowe dla uczestników.

Projekt skierowany jest do 36 osób z terenu Miasta Słupska i powiatu słupskiego, w tym co najmniej 15 osób z terenu gminy Kępice. Są to tylko i wyłącznie osoby młode, w tym również z niepełnosprawnościami, w wieku od 18 lat do 29 r. ż., tzw. Młodzież NEET.

Realizacja projektu rozpocznie się od 01 sierpnia rekrutacją uczestników.