Ostateczna lista wniosków, którym przyznano przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu „Jutro pracuję u siebie!” – II i III edycja

Ostateczna lista wniosków, którym przyznano przedłużone wsparcie pomostowe po uwzględnieniu procedury odwoławczej w ramach projektu „Jutro pracuję u siebie!” – II i III edycja

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 15 styczeń 2018


Wstępna lista wniosków, którym przyznano przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu „Jutro pracuję u siebie!” – II i III edycja

Wstępna lista wniosków, którym przyznano przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu „Jutro pracuję u siebie!” – II i III edycja

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 21 grudzień 2017


Ostateczna lista wniosków, którym przyznano przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu „Jutro pracuję u siebie!” – I edycja

Ostateczna lista wniosków, którym przyznano przedłużone wsparcie pomostowe po uwzględnieniu procedury odwoławczej w ramach projektu „Jutro pracuję u siebie!” – I edycja

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 11 grudzień 2017


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – II i III edycja Słupsk

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku wspólnie z partnerem firmą INBiT Sp. Z o.o. w Szczecinie ogłaszają nabór wniosków o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego dla Uczestników projektu „Jutro pracuję u siebie!” – I edycja Słupsk

Termin naboru trwa od 06.12.2017 r. (od godziny 08:00) do 12.12.2017 r. (do godziny 15:00).

Szczegóły konkursu wraz z wymaganymi załącznikami w załączeniu.
1. Ogłoszenie o naborze wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Pobierz
2. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Pobierz
3. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, Pobierz
4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, Pobierz
5. Formularz informacji przedstawianych przez uczestnika projektu ubiegającego się o pomoc de minimis. Pobierz
6. Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Pobierz
7. Karta oceny formalnej – Pobierz
8. Karta oceny merytorycznej – Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 01 grudzień 2017


Lista wniosków, którym przyznano przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu „Jutro pracuję u siebie!” – I edycja

Lista wniosków, którym przyznano przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu „Jutro pracuję u siebie!” – I edycja

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 27 listopad 2017


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO – I edycja Słupsk

Termin naboru trwa od 06.11.2017 r. (od godziny 08:00) do 10.11.2017 r. (do godziny 15:00).

Szczegóły konkursu wraz z wymaganymi załącznikami w załączeniu.
1. Ogłoszenie o naborze wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Pobierz
2. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Pobierz
3. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, Pobierz
4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, Pobierz
5. Formularz informacji przedstawianych przez uczestnika projektu ubiegającego się o pomoc de minimis. – Pobierz
6. Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. – Pobierz
7. Karta oceny formalnej – Pobierz
8. Karta oceny merytorycznej – Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 31 październik 2017

 


Uaktualniona lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej – III edycja

Uaktualniona lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej – III edycja

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 04 wrzesień 2017

 


Regulamin przyznawania jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Poniżej zamieszczamy uaktualniony Regulamin przyznawania jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 10 sierpień 2017

 


Uaktualniona Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej – III edycja

Uaktualniona Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników projektu „Jutro pracuję u siebie!” III edycja

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 26 lipiec 2017

 


Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej – III edycja

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników projektu „Jutro pracuję u siebie!” III edycja

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 25 lipiec 2017

 


Uaktualniona Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej – II edycja

Uaktualniona Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników projektu „Jutro pracuję u siebie!” II edycja

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 25 lipiec 2017

 


Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej – III edycja

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników projektu „Jutro pracuję u siebie!” III edycja

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 14 lipiec 2017

 


Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej – II edycja

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników projektu „Jutro pracuję u siebie!” II edycja

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 07 lipiec 2017

 


Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników III tury projektu „Jutro pracuję u siebie!”

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku wspólnie z partnerem firmą INBiT Sp. Z o.o. w Szczecinie ogłaszają nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników III tury projektu „Jutro pracuję u siebie!”

Szczegóły konkursu wraz z wymaganymi załącznikami w załączeniu.

Ogłoszenie o konkursie Pobierz

Poniżej zamieszczamy również REGULAMIN przyznawania jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pobierz
1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Pobierz
2. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Pobierz
3. Analiza finansowa Pobierz
4. Biznes plan Pobierz
5. Informacje dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot, któremu ma być udzielona pomoc publiczna Pobierz
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji Pobierz
7. Karta oceny formalnej Pobierz
8. Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej Pobierz
9. Oświadczenie małżonka Pobierz
10. Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków Pobierz
11. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych Pobierz
12. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Pobierz
13. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Pobierz
14. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT Pobierz
15. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 04 lipiec 2017

 


Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników projektu pn. „Jutro pracuję u siebie!” II edycja rekrutacji

Poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników projektu pn. „Jutro pracuję u siebie!” w ramach II edycji rekrutacji – wyniki podano w kolejności malejącej według indywidualnych numerów, zgodnych z numerami Formularzy rekrutacyjnych, przydzielonych kandydatom podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 27 czerwiec 2017

 


Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników projektu

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku wspólnie z partnerem firmą INBiT Sp. Z o.o. w Szczecinie ogłaszają nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników projektu „Jutro pracuję u siebie!”

Termin naboru trwa od 12.06.2017 r. (od godziny 08:00) do 14.06.2017 r. (do godziny 15:00).

Szczegóły konkursu wraz z wymaganymi załącznikami w załączeniu.

Poniżej zamieszczamy również zaktualizowany REGULAMIN przyznawania jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Pobierz
1. Wniosek o przyznanie podstawowego Pobierz
2. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Pobierz
3. Analiza finansowa Pobierz
4. Biznes plan Pobierz
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Pobierz
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji Pobierz
7. Karta oceny formalnej Pobierz
8. Konkurs nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Pobierz
9. Oświadczenie małżonka Pobierz
10. Oświadczenie o niekaralności Pobierz
11. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych Pobierz
12. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Pobierz
13. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Pobierz
14. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT Pobierz
15. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych Pobierz
16. Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 08 czerwiec 2017

 


Ostateczna lista rankingowa do projektu pn. „Jutro pracuję u siebie!” III edycja rekrutacji.

W załączeniu ostateczna lista rankingowa do projektu pn. „Jutro pracuję u siebie!” III edycja rekrutacji.

Pobierz.

Administrator ZDZ
Opublikowano: 06 czerwiec 2017

 


Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników projektu „Jutro pracuję u siebie!”

I edycja

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 05 czerwiec 2017

 


Wstępna lista rankingowa do projektu pn. „Jutro pracuję u siebie!” III edycja rekrutacji

Poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową w ramach III edycji rekrutacji – wyniki podano w kolejności malejącej według indywidualnych numerów, zgodnych z numerami Formularzy rekrutacyjnych, przydzielonych kandydatom podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.

Wyniki w załączeniu.

Administrator ZDZ
Opublikowano: 26 maj 2017

 


Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do projektu pn. „Jutro pracuję u siebie!” – III tura.

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do projektu pn. „Jutro pracuję u siebie!” – III tura.

Pobierz.

Administrator ZDZ
Opublikowano: 17 maj 2017

 


Ostateczna lista rankingowa do projektu pn. „Jutro pracuję u siebie!” II edycja rekrutacji.

W załączeniu ostateczna lista rankingowa do projektu pn. „Jutro pracuję u siebie!” II edycja rekrutacji.

Pobierz.

Administrator ZDZ
Opublikowano: 16 maj 2017

 


Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wstępna lista rankingowa wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników projektu „Jutro pracuję u siebie!”

I edycja Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 15 maj 2017

 


Informacja nt skorygowanej wstępnej listy rankingowej w ramach II tury rekrutacji do projektu „Jutro pracuje u siebie!”

W załączeniu informacja nt skorygowanej wstępnej listy rankingowej w ramach II tury rekrutacji do projektu „Jutro pracuje u siebie!”

Pobierz.

Administrator ZDZ
Opublikowano: 11 maj 2017

 


Wstępna lista rankingowa do projektu pn. „Jutro pracuję u siebie!” II edycja rekrutacji

Poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową – wyniki podano w kolejności malejącej według indywidualnych numerów, zgodnych z numerami Formularzy rekrutacyjnych, przydzielonych kandydatom podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.

Wyniki w załączeniu. Pobierz.

Administrator ZDZ
Opublikowano: 05 maj 2017


KOMUNIKAT

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku informuje, że wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu „Jutro pracuję u siebie!”, które brały udział w rozmowach kwalifikacyjnych w Bytowie ukaże się na stronie internetowej projektu oraz zostanie przesłana do kandydatów pocztą elektroniczną w dniu 05.05.2017 r.

Administrator ZDZ
Opublikowano: 27 kwiecień 2017

 


Nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla uczestników projektu „Jutro pracuję u siebie!”

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku wspólnie z partnerem firmą INBiT Sp. Z o.o. w Szczecinie ogłaszają nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników projektu „Jutro pracuję u siebie!”

Szczegóły konkursu wraz z wymaganymi załącznikami w załączeniu.

Poniżej zamieszczamy również zaktualizowany REGULAMIN przyznawania jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

1. Ogłoszenie konkursu na nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla Uczestników projektu „Jutro pracuję u siebie!”. Pobierz.
2. Analiza finansowa. Pobierz.
3. Biznesplan. Pobierz.
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pobierz.
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji [w PLN]. Pobierz.
6. Karta oceny formalnej. Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie. Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt: „Jutro pracuję u siebie!”. Pobierz.
7. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa. Pobierz.
8. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
OŚ PRIORYTETOWA 5 Zatrudnienie Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa. Pobierz.
9. REGULAMIN przyznawania jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pobierz.
10. Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej. Pobierz.
11. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP 2014 – 2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Pobierz.
12. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT. Pobierz.
13. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis. Pobierz.
14. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis. Pobierz.
15. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Pobierz.
16. Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Pobierz.
17. Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pobierz.

Administrator ZDZ
Opublikowano: 27 kwiecień 2017


Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do projektu pn. „Jutro pracuję u siebie!” – II tura.

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do projektu pn. „Jutro pracuję u siebie!” – II tura.

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 20 kwiecień 2017


Zakończenie drugiej tury rekrutacji

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku informuje, ze zakończył drugą turę rekrutacji. Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzimy rekrutację w ramach trzeciej tury przyjmowania formularzy rekrutacyjnych. Dokumenty można przesyłać na adres: dotacje@zdz.slupsk.pl lub w biurze projektu ZDZ Słupsk, ul. Szczecińska 57, 76-200 Słupsk.

Administrator ZDZ
Opublikowano: 10 kwiecień 2017

 


Komunikat 1

Przypominamy, że ZDZ w Słupsku wraz z partnerem firmą INBiT ze Szczecina prowadzi projekt pt. „Jutro pracuję u siebie!”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
W chwili obecnej rozpoczynają się szkolenia dla I tury uczestników przygotowujące do prowadzenia własnej firmy. Są to:

szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości:
Tematyka szkoleń obejmować będzie: prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie, podstawy marketingu, prawo pracy, prawo podatkowe, ZUS, BHP, prawo handlowe, prawo cywilne, sporządzanie biznesplanów (teoria i praktyka), finanse w przedsiębiorstwie oraz inne zagadnienia wynikające z potrzeb uczestników.

doradztwo grupowe:
W projekcie założono Grupowe doradztwo podstawowe (sporządzenie biznesplanów, rozliczenia wniosków finansowych)

doradztwo indywidualne podstawowe
obejmujące następujące zagadnienia: weryfikacja z doradcą pomysłu na biznes, rozwiązanie problemów i niejasności wynikających z tematyki szkoleń grupowych i z zakresu planowanej działalności gospodarczej, sporządzenie biznesplanów, omówienie kosztów kwalifikowanych.

Szkolenia mają za zadanie przybliżyć uczestnikom wiedzę z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu przewidziano utworzenie 39 firm.

Administrator ZDZ
Opublikowano: 31 marzec 2017


Przedłużona rekrutacja

Informujemy, że nadal trwa rekrutacja do projektu „Jutro pracuję u siebie!”. Formularze rekrutacyjne przyjmowane są drogą elektroniczną na adres dotacje@zdz.slupsk.pl lub w biurze projektu ZDZ Słupsk, ul. Szczecińska 57, 76-200 Słupsk.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany regulamin rekrutacji z przedłużonym terminem naboru.

Projekt „Jutro pracuję u siebie! współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 31 marzec 2017


Ostateczna lista rankingowa do projektu pn. „Jutro pracuję u siebie!” I edycja rekrutacji

W załączeniu:

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 31 marzec 2017

 


WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA DO PROJEKTU

Wstępna lista rankingowa do projektu pn. „Jutro pracuję u siebie!”

I edycja rekrutacji

Poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową – wyniki podano w kolejności malejącej według indywidualnych numerów, zgodnych z numerami Formularzy rekrutacyjnych, przydzielonych kandydatom podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.

Wyniki w załączeniu. Pobierz.

Administrator ZDZ
Opublikowano: 20 marzec 2017

 


WYNIKI OCENY FORMALNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do projektu pn. „Jutro pracuję u siebie!”.
Wyniki przedstawiono według indywidualnych numerów, zgodnych z numerami Formularzy rekrutacyjnych, przydzielonych kandydatom podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.

L.p.Nr FROcena
11/JPS/2017pozytywna
23/JPS/2017pozytywna
34/JPS/2017pozytywna
45/JPS/2017pozytywna
56/JPS/2017pozytywna
67/JPS/2017pozytywna
79/JPS/2017pozytywna
810/JPS/2017pozytywna
911/JPS/2017pozytywna
1012/JPS/2017pozytywna
1115/JPS/2017pozytywna
1216/JPS/2017pozytywna
1319/JPS/2017pozytywna
1420/JPS/2017pozytywna
1522/JPS/2017pozytywna
1623/JPS/2017pozytywna
1724/JPS/2017pozytywna
1826/JPS/2017pozytywna
1927/JPS/2017pozytywna
2030/JPS/2017pozytywna
2131/JPS/2017pozytywna

 Administrator ZDZ
Opublikowano: 20 marzec 2017


PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI

INFORMACJA NT. REKRUTACJI DO PROJEKTU

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku informuje, że zakończył pierwszy etap rekrutacji. Wkrótce skontaktujemy się z osobami, które złożyły formularze rekrutacyjne w celu poinformowania o terminie rozmów rekrutacyjnych.

W dalszym ciągu trwa nabór osób zainteresowanych pozyskaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są na adres dotacje@zdz.slupsk.pl lub w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, ul. Szczecińska 57, 76-200 Słupsk, pokój nr 2.

UWAGA!!!
Rekrutacja przedłużona do 28.02.2017
Poniżej umieszczono zaktualizowany „Regulamin rekrutacji”
Pobierz

Opublikowano: 17 luty 2017 r.

 

UWAGA!!!
Rekrutacja przedłużona do 17.02.2017 do godz. 15.00
Poniżej umieszczono zaktualizowany „Regulamin rekrutacji”
Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 10 luty 2017


PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI

UWAGA!!!

Rekrutacja przedłużona do 10.02.2017 do godz. 15.00

Poniżej umieszczono zaktualizowany „Regulamin rekrutacji”

(Pobierz)

Administrator ZDZ
Opublikowano: 24 styczeń 2017


Jutro pracuję u siebie!

Protokół do oferty dodatkowej w ramach zapytania ofertowego z dnia 09.01.2017 r. na wybór trenerów i doradców w ramach zadania 2 i 4 do projektu „Jutro pracuję u siebie!”

ogłoszono: 20 stycznia 2017

Protokół do zapytania ofertowego z dnia 09.01.2017 r. na wyboru trenerów i doradców w ramach zadania 2 i 4 do projektu „Jutro pracuję u siebie!”

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Przypominamy, że trwa nabór zgłoszeń do projektu „Jutro pracuję u siebie!”. W załączniku komplet dokumnetów z uczestnictwem w projekcie.

Poniżej znajdują się pliki do pobrania:
1. Biznes plan Pobierz
2. Deklaracja wystawcy weksla in blanco dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Pobierz
3. Deklaracja wystawcy weksla in blanco dla osób prawnych Pobierz
4. Deklaracja wystawcy weksla in blanco dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Pobierz
5. Formularz rekrutacyjny do projektu: „Jutro pracuję u siebie” Pobierz
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji [w PLN] Pobierz
7. Karta oceny merytorycznej wniosku Uczestnika projektu o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Pobierz
8. Karta oceny formalnej Pobierz
9. Karta oceny formularza rekrutacyjnego projektu: „Jutro pracuję u siebie” Pobierz
10. Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Pobierz
11. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych Pobierz
12. Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Pobierz
13. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Pobierz
14. Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta i/lub pracownika beneficjenta, partnera lub wykonawcy w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosku Pobierz
15. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis Pobierz
16. Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych Pobierz
17. Oświadczenie uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych Pobierz
18. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP 2014 – 2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej Pobierz
19. Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej Pobierz
20. Regulamin Komisji Oceny Wniosków Pobierz
21. Regulamin rekrutacji w projekcie „Jutro pracuję u siebie!” Pobierz
22. Regulamin przyznawania jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Pobierz
23. Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Pobierz
24. Umowa o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego Pobierz
25. Umowa o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych Pobierz
26. Weksel in blanco Pobierz
27. Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Pobierz
28. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Pobierz
29. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Pobierz
30. Załącznik nr 11 Standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020 PobierzO świadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej

Pliki do pobrania cz.I
Pliki do pobrania cz.II
Pliki do pobrania cz.III
Pliki do pobrania cz.IV

Zaproszenie do składania ofert
W związku z realizacją Projektu „Jutro pracuję u siebie!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert z dnia 09.01.2017 r. na wybór trenerów i doradców, którzy przeprowadzą usługi z następującego zakresu:

– Przeprowadzenie szkoleń z zakresu ABC przedsiębiorczości,
– Doradztwo grupowe podstawowe,
– Doradztwo indywidualne podstawowe,
– Doradztwo specjalistyczne.

Procedura prowadzona jest na podstawie Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Projekt „Jutro pracuje u siebie!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet V. Zatrudnienie, Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa.

RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku realizując w partnerstwie z Instytutem Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie projekt pt. : „Jutro pracuję u siebie!” poniżej zamieszcza Regulamin rekrutacji, Formularz rekrutacyjny oraz dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie. Jednocześnie informujemy, że dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od 10.01.2017 r. do 24.01.2017 r. Szczegóły znajdują się w dokumencie Regulamin rekrutacji w projekcie.

Dokumentacja projektu (Pobierz cz.1) (Pobierz cz2) (Pobierz cz3)
Regulamin rekrutacji (Pobierz)
Formularz rekrutacji (Pobierz)

Administrator ZDZ
Opublikowano: 27 grudzień 2016