Zaproszenie do składania ofert

INFORMACJA O PROJEKCIE

Celem projektu jest wysoka jakość kształcenia i szkolenia zawodowego w jednej szkole z terenu woj. zachodniopomorskiego, pow. sławieńskiego, gm. i m. Darłowo poprzez objęcie wsparciem 126 uczniów Zespołu Szkół Morskich w Darłowie w okresie IX 2018- VI 2021. W ramach realizacji projektu zostaną zorganizowane dodatkowe szkolenia i kursy zawodowe, wsparcie zawodowe, zorganizowane praktyki i staże u przedsiębiorców oraz zajęcia laboratoryjne- nawigacja. Ponadto w Zespole Szkół Morskich w Darłowie stworzone zostaną warunki odzwierciedlające naturalne warunki pracy poprzez doposażenie pracowni. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki rezultatu zakładające objęcie wsparciem zawodowym i doszkalającym grupę 126 uczniów, zwiększając tym samym ich szanse na rynku pracy. Zaplanowane wsparcie edukacyjno-zawodowe zapewni kompleksowe wsparcie uczniów. Opracowanie IPD określi predyspozycje i preferencje zawodowe, pozwoli na zaprojektowanie ścieżki rozwoju zawodowego. Stworzenie platformy edukacyjnej, organizacja szkoleń, kursów, praktyk/staży w ścisłej współpracy z pracodawcami zapewni zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji oraz praktyczną naukę zawodu, co ułatwi przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na egzaminy i szkolenie prawa jazdy, stypendium stażowe, co złamie zdefiniowane bariery uczestnictwa. Cel projektu jest zgodny z celem szczegółowym RPO WZ 2014-2020, jakim jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie ponadto z dokumentami strategicznymi powiatu sławieńskiego, gminy i miasta Darłowa.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją Projektu „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert na realizację doradztwa zawodowego w ramach projektu.

pobierz

Opublikowano: 6.11.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z realizacją Projektu „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku informuje, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Beata Szybowska zam. Koszalińska 18/1, 76-200 Słupsk za cenę 5.040,00 zł/brutto.
Danuta Balińska zam. Ul. Braci Gierymskich 4a/27, 76-200 Słupsk za cenę 5.040,00 zł/brutto.

Opublikowano: 15.11.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH W RAMACH KURSÓW: „KIEROWCA- OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM”, „SPAWANIE METODĄ MAG-135”

W związku z realizacją Projektu „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych kursów: „Kierowca- operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, „Spawanie metodą Mag-135” w ramach projektu.

1. Zapytanie ofertowe – Kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym
pobierz

2. Zapytanie ofertowe – Spawanie metodą MAG-135
pobierz

Opublikowano: 11.02.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach kursów: „Kierowca- operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, „Spawanie metodą Mag-135”

W związku z realizacją Projektu „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku informuje, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

1. przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach kursu: „Kierowca- operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym”
– zajęcia teoretyczne: Zbigniew Rychły za cenę 2.475 zł/brutto (w tym składki ZUS pracodawcy),
– zajęcia praktyczne: Stocznia Darłowo M&W za cenę 9.450,00 zł/ brutto.

2. przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach kurs: „Spawanie metodą Mag-135”
– zajęcia teoretyczne: Roman Petryk BHP za cenę 1.430,00 zł/brutto,
– zajęcia praktyczne: Roman Petryk BHP za cenę 11.160,00 zł/brutto.

Opublikowano: 20.02.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH W RAMACH KURSÓW: „KIEROWCA- OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM”, „SPAWANIE METODĄ MAG-135”

W związku z realizacją Projektu „Kwalifikacje zawodowe krokiem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych kursów: „Kierowca- operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, „Spawanie metodą Mag-135” w ramach projektu.

Zapytanie ofertowe – Kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym
pobierz

Zapytanie ofertowe – Spawanie metodą MAG-135
pobierz

Opublikowano: 10.02.2020

Administrator ZDZ
Opublikowano: 09 listopad 2017