Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku w okresie od 01.03.2020 do 30.06.2023r. realizuje projekt pod nazwą „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości”. Uczestnikami projektu będą osoby w wieku aktywności zawodowej zamieszkujące woj. pomorskie/ powiat słupski zatrudnione w MŚP lub ES, które z własnej inicjatywy chcą podnieść kwalifikacje zawodowe, kompetencje cyfrowe TIK i językowe. W ramach projektu realizowane będą następujące kursy zawodowe: prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat C, prawo jazdy kat. CE, operator koparkoładowarki, spawanie metodami „MAG135”, „MIG131”, „TIG141”, monter rusztowań zakończone egzaminem przez instytucją zewnętrzną. Ponadto, jako moduł dodatkowy realizowane będą szkolenia językowe i TIK. Zakres szkolenia językowego: komunikacja w j. angielskim, słownictwo, struktury gramatyczne, rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, poprawa pisania, kazusy, scenki, wykorzystanie praktyczne. Zakres szkolenia TIK- poziom podstawowy wyznaczony ramą kompetencji: a) Informacja (przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji; ocena informacji; przechowywanie i wyszukiwanie informacji), b) komunikacja (komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; dzielenie się informacjami i zasobami; aktywność obywatelska online; współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych; etykieta; zarządzanie tożsamością cyfrową), c) tworzenie treści (tworzenie treści; integracja i przetwarzanie treści; przestrzeganie prawa autorskiego i licencji; programowanie); d) bezpieczeństwo (narzędzia służące ochronie; ochrona danych osobowych; ochrona środowiska; ochrona zdrowia przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z TIK); e) rozwiązywanie Ponadto w ramach projektu realizowany będzie KKZ w zawodzie elektryk dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych. Projekt „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjne Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie; Działanie 05.05. Kształcenie ustawiczne.

 

Informujemy, że do dnia 16.12.2022r. prowadzimy rekrutację uzupełniającą na kurs prawa jazdy kat. B/C/CE. Liczba miejsc ograniczona.

Rekrutacja do uczestnictwa w projekcie „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku ogłasza rekrutację do uczestnictwa w projekcie „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości”.

Do uczestnictwa zgłosić się mogą osoby:
a. zamieszkujące na terenie powiatu słupskiego;
b. zatrudnione (projekt skierowany jest do osób pracujących-pracownicy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pracownicy podmiotów ekonomii społecznej)

W ramach projektu oferowane będzie następujące wsparcie:
a. Szkolenie podnoszące kwalifikację na rynku pracy:
– prawo jazdy kat. B- 10 os.
– prawo jazdy kat.C-20 os.
– prawo jazdy kat.CE-5 os.
– operator koparkoładowarki-10 os
– spawanie metodą „MAG135”-15 os
– spawanie metodą „MIG131”-10 os.
– spawanie metodą TIG141”-10 os.
– monter rusztowań-20 os
– dodatkowy moduł szkoleniowy z j. angielskiego- 60 os.
– dodatkowy moduł szkoleniowy z TIK- 33 os.

Poniżej dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia
W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania dotyczącego wyboru kadry dydaktycznej do przeprowadzenia zajęć teoretycznych, praktycznych w ramach kursów/ szkoleń dla projektu pn.„Nowe kwalifikacje- nowe możliwości” Oś Priorytetowa: 5 Zatrudnienie Działanie: 5.5. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu zatrudnienia kadry dydaktycznej.

Pobierz
Opublikowano: 20-05-2020

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia
W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania dotyczącego wyboru kadry dydaktycznej do przeprowadzenia zajęć teoretycznych, praktycznych w ramach kursów/ szkoleń dla projektu pn.„Nowe kwalifikacje- nowe możliwości” Oś Priorytetowa: 5 Zatrudnienie Działanie: 5.5. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji kursu prawa jazdy kat. B/C/CE.

Pobierz
Opublikowano: 20-05-2020

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia
W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania dotyczącego wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego na potrzeby zakupu polis NNW uczestników kursów dla projektu pn.„Nowe kwalifikacje- nowe możliwości” Oś Priorytetowa: 5 Zatrudnienie Działanie: 5.5. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu polis NNW.

Pobierz
Opublikowano: 22-05-2020

Przedłużenie rekrutacji do projektu
Informujemy, że rekrutacja uczestników projektu „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości” została przedłużona do 30.06.2020r. ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń w ramach następujących kursów:
1. spawanie metodą MAG-135
2. spawanie metodą MIG-131
3. spawanie metodą TIG-141
4. monter rusztowań

Wszelkie pytania na temat realizacji projektu można kierować mailowo na adres lyczko-schmidt@zdz.slupsk.pl, telefonicznie 662 186 237, 570 304 830, 662 186 234 lub bezpośrednio w Biurze Projektu przy ul. Szczecińskiej 57, 76-200 Słupsk.

Opublikowano: 02-06-2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
W związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości” Oś Priorytetowa: 5 Zatrudnienie Działanie: 5.5. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z osprzętem i oprogramowaniem.

Zapytanie ofertowe
zał. 1 Opis oferowanego sprzętu
zał. 2 Formularz ofertowy
zał. 3 Wzór oświadczenia

Opublikowano: 30-06-2020