Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku z siedzibą przy, ul. Szczecińskiej 57, 76-200 Słupsk, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jesteśmy Administratorem
Twoich danych osobowych.
II. Specjalista Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Specjalistę Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz
kontaktowy na stronie www.zdz.slupsk.pl; pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pod numerem telefonu: 59 845 27 27; lub pisemnie na adres naszej
siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1. w celu rekrutacyjnym, w celu realizacji nauczania oraz wykorzystania wizerunku w związku z działaniami promocyjnymi ZDZ w Słupsku na
podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie będzie również
możliwe w przypadku przetwarzania danych w związku z obowiązkiem ich przetwarzania wynikającym z przepisów prawa.
2. w celu zebrania danych identyfikacyjnych, na podstawie obowiązku z art. 11 ustawy o System informacji oświatowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);
3. w celu podwyższenia bezpieczeństwa w obiektach ZDZ w Słupsku, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub
żywotnych interesów innej osoby (np. odnalezienie portfela, bezpieczeństwo fizyczne, materiał dowodowy) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
4. w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów
obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej ZDZ w Słupsku itp. będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym
interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu
zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
8. w celu oferowania Ci przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją
naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
IV. Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać
Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione
podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu
bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
V. Okres przechowywania danych
1. Twoje dane osobowe wynikające z uzupełnienia i przekazania karty słuchacza będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się
roszczenia związane ze świadczoną przez nas usługą (kursem, szkoleniem, egzaminem), czyli przez 50+1 lat od końca roku, w którym wygasła
[umowa], w tym 50 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej
chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla [umów / kart słuchacza] kończących
się w danym roku.
2. Jeżeli nie dojdzie do podpisania karty słuchacza w ciągu 7 dni od rozpoczęcia kursu / szkolenia od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe
związane z rozmowami o tej karcie słuchacza zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich
przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
VI. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: [podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy
łącząc produkty lub usługi itp.] (Pedagodzy, zakłady w których są prowadzone praktyki, ośrodki przeprowadzające egzaminy branżowe itp.).
Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy
szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe (Proszę jak najdokładniej opisać wymienione podmioty przetwarzające).
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny.

 Poniżej do pobrania wniosek na wydanie duplkatu:

pobierz

  •  Wystawianie duplikatu jest odpłatne:
  • 70 zł - zaświadczenie ukończenia kursu
  • 80 zł - uprawnienia (np. świadectwo URE, legitymacja ADR, książka spawacza)
  • Duplikat jest wydawany po uiszczeniu opłaty, która należy wpłacić na konto:
    PKO BP II o/SŁUPSK 
    17 1020 4649 0000 7002 0003 5444

Klauzula informacyjna w sprawie RODO

pobierz

Z przykrością informujemy, że na terenie Słupska pojawiła się firma, która podejmuje się organizacji szkoleń dla operatorów maszyn budowlanych z egzaminem Instytutu Machanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Informujemy, że na terenie Słupska i okolicy nie ma innego ośrodka szkoleniowego niż Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, który jest wpisany na listę IMBiGS. Dodatkowo można się liczyć z sytuacją, że nabyte uprawnienia w ośrodku nielegalnym zostaną podważone i stracą swoją wartość.

Wykaz ośrodków działających legalnie znajduje się pod poniższym linkiem: http://cksom.imbigs.pl/wyszukiwanie_osrodkow/index.php