Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

Szkolenia okresowe bhp

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenia te przeznaczone są dla:

– pracowników administracyjno – biurowych;
– pracowników na stanowiskach robotniczych;
– pracodawców i innych osób kierujących pracownikami;
- pracowników inżynieryjno technicznych;
– pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby.

Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

Uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie: identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp; organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; metod eliminowania lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych; ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy raz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych; metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bhp; popularyzacji problematyki bhp.

Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy
Przygotowanie Społecznych Inspektorów Pracy do pełnienia funkcji i zadań wynikających z ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy

BHP przy pracy na wysokości
Zapoznanie słuchaczy z zasadami bhp obowiązującymi przy wykonywaniu pracy na wysokości

Ergonomia na stanowisku pracy
Nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z prawidłowym przygotowaniem stanowiska pracy.

Metodyka instruktażu BHP na stanowisku pracy
Przygotowanie do prowadzenia instruktażu stanowiskowego w oparciu o elementarną wiedzę z zakresu andragogiki oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie strażaków ratowników OSP
Przygotowanie strażaka ratownika OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu, podczas akcji ratowniczo- gaśniczych.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

a) ukończone 18 lat i nie przekroczone 55lat;
b) zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych;
c) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
d) skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy;
e) wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy lub gimnazjalne).