Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27


Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Uczestnicy zajęć zapoznani zostaną z możliwościami wykorzystania technologii informacji i komunikacji w uczeniu się i działalności zawodowej oraz kształtowanie podstawowych umiejętności wykorzystania programów użytkowych. Podczas kursu kształtowane są także umiejętności posługiwania się lokalnymi i rozległymi sieciami komputerowymi, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania i gromadzenia danych. Uczestnicy kursu nie będący uczniami lub studentami powinni mieć co najmniej wykształcenie średnie.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Poziom zaawansowany (ECDL ADVANCED - ECDL -A)
Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy umiejętności (na wyższym poziomie niż podstawowy) wykorzystania programów z rodziny edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów prezentacyjnych i baz danych, a w szczególności: wykorzystania zaawansowanych narzędzi edycji i obróbki tekstu; posługiwania się makropoleceniami; manipulowania danymi w arkuszu kalkulacyjnym; tworzenia baz danych opartych na relacyjnych powiązaniach tabel; zaawansowanego raportowania z baz danych; tworzenia poprawnej prezentacji z zachowaniem reguł technik prezentacji oraz zaawansowanych narzędzi programów prezentacyjnych.
Przygotowania słuchaczy do zdania egzaminów potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie poszczególnych modułów i w rezultacie uzyskanie Certyfikatów ECDL - A (z każdego modułu osobno).

Grafika komputerowa
Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu m.in.: tworzenia grafiki wektorowej w programie CorelDraw; korzystania z narzędzi programu CorelDraw; obróbki grafiki rastrowej w programie Corel Photo-Paint; tworzenia ogłoszeń, logo firmy, gazetek z wykorzystaniem pakietu Corel.

Komputerowa obsługa małej firmy
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi m.in.:
- klasyfikacji podstawowych podmiotów gospodarczych i usytuowania w nich działu kadr i płac;
- prawa pracy;
- organizacji pracy
- ubezpieczeń społecznych;
- elementów marketingu;
- komputerowej obsługi programów "Płatnik" oraz "Płace"
- operacji fakturowania komputerowego
- obsługi komputerowych programów użytkowych

Korzystanie z Internetu
Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu: rozpoznania i uruchamiania przeglądarki www.; poruszania się po zasobach Internetu; wyszukiwania potrzebnych informacji; obsługi poczty elektronicznej; korzystania z grup dyskusyjnych; obsługi transferu plików.

Obsługa komputera
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z:
- podstawami obsługi komputera;
- przetwarzaniem tekstów;
- pracą z arkuszem kalkulacyjnym;
- pracą w programie Power Point
- usługami w sieci Internet.

Obsługa programu AutoCAD z modelowaniem i drukowaniem przestrzennym 3D
Nabycie umiejętności projektowania dwuwymiarowego i trójwymiarowego z wykorzystaniem programu AutoCAD oraz obsługi drukarek 3D.
Kurs organizowany jest w dwóch wariantach:
I. Dla osób znających podstawy obsługi programu AutoCAD
II. Dla osób rozpoczynających pracę z programem AutoCAD

Obsługa programu Photoshop
Szkolenie ma celu nabycie przez słuchaczy m.in. umiejętności: zainstalowania systemu na komputerze; uruchamiania komputera i systemu; instalacji oprogramowania; pracy w wierszu poleceń; konfiguracji Linuxa do pracy z Internetem.

Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD
Celem szkolenia jest praktyczne opanowanie przez słuchaczy umiejętności tworzenia i edycji rysunków dwuwymiarowych oraz zapoznanie z zasadami tworzenia i edycji rysunków przestrzennych w programie AutoCAD.

Zastosowanie komputera w firmie
Tematyka kursu obejmuje podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputera, przetwarzanie tekstów, operacje fakturowania komputerowego oraz usługi w sieci Internet.