Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27


OGRODNICTWO I LEŚNICTWO

Drwal-operator piły do ścinki drzew
Celem kursu jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych.

Obsługa i eksploatacja kosiarek i wykaszarek
Nabycie umiejętności obsługi kosiarek rotacyjnych, nożowych, listkowych, walcowych oraz wykaszarek/motokosa.

Obsługa pił spalinowych
Celem kursu jest opanowanie przez kandydatów do zawodu umiejętności obsługi pił na poziomie gwarantującym efektywność działania i minimalizację zagrożeń zycia i zdrowia. Uczestnik kursu musi posiadać przynajmniej wykształcenie podstawowe oraz zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy operatora piły spalinowej. Uczestnicy zostaną zapoznani z przepisami bhp i budową pił, techniką pracy, konserwacją piły oraz rodzajami paliwa, olejów i smarów.

Obsługa rozdrabniarek gałęzi
Celem kursu jest opanowanie przez kursantów umiejętności obsługi rębiarki na poziomie gwarantującym efektywność działania i minimalizację zagrożeń zycia i zdrowia.

Ogrodnik terenów zieleni
Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania prac ogrodniczych przy zakładaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni oraz do zaprojektowania zagospodarowania zielenią ogrodów.

Operator kombajnu zbożowego
Absolwenci kursu po zakończeniu szkolenia będą posiadać wystarczająca wiedzę teoretyczna i praktyczną w zakresie obsługi codziennej kombajnu, zasad działania zespołu żniwnego i młocarni, zasad bhp przy pracach na roli a przede wszystkim praktyczną umiejętność wykonywania prac żniwnych.

Stosowanie środków ochrony roślin (także metodą fumigacji)
Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, w tym przekazanie słuchaczom zasobu wiadomości z zakresu charakterystyki środków ochrony roślin, integrowanej ochrony roślin i techniki wykonywania zabiegów z uwzględnieniem przepisów prawnych i zagadnień BHP.

Trakowy
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in.: eksploatacji traka; przepisów BHP; budowy, działania i obsługi traka pionowego; technologii przetarcia; części maszyn i urządzenia elektr.