Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27


PEDAGOGIKA

 

Asystent rodziny
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań zawodowych asystenta rodziny.
Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako asystent rodziny, które legitymują się:
- wykształceniem średnim oraz udokumentowanym co najmniej 3 - letnim stażem pracy z dziećmi lub rodziną; LUB: - wykształceniem wyższym na kierunku innym niż wymienione w art. 12, ust.1, pkt 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, po. 887) oraz udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną.
Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 15/2012/Ar z dnia 29 marca 2012 r.

Dzienny opiekun
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wypełniania zadań dziennego opiekuna nad dziećmi w wieku do lat 3.
Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako dzienny opiekun świadczący usługi opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.
Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 70/2011 z dnia 17 października 2011 r.

Edukacja dorosłych
Poszerzenie wiedzy z zakresu procesów kształcenia ustawicznego i dydaktyki dorosłych. Rozwijanie podstawowych kompetencji pedagogicznych w zakresie organizowania i prowadzenia edukacji ustawicznej, diagnozowania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych osób dorosłych. Planowanie procesu dydaktycznego w kształceniu dorosłych na odległość. Zwiększenie umiejętności prowadzenia grupy dorosłych. Zapoznanie z najnowszymi metodami kształcenia dorosłych.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN.

Elementy wychowania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w kontekście problemów i zagrożeń współczesnej cywilizacji
Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z procesami szybkiego przyswojenia wiedzy z zastosowaniem mnemotechnik. Uczestnicy kursu podczas zajęć wykonują szereg ćwiczeń oraz biorą udział w zabawach dydaktycznych, które pomogą im opanować umiejętności szybkiego uczenia się i efektywnego zapamiętywania.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN.

Kierownik wycieczek szkolnych
Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dot. m. in samodzielnego przygotowania dokumentacji i organizacji wycieczki szkolnej oraz sprawowania opieki nad uczestnikami wycieczki.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN.

Kierownik wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika w placówce wypoczynku młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami kierownika, a w szczególności z przepisami dotyczącymi kierowaniem placówką wypoczynku, przepisami związanymi z bezpieczeństwem życia i zdrowia uczestników wypoczynku i pracowników placówki, prowadzeniem dokumentacji pracy placówek, wykonywaniem czynności planowani, kontroli i nadzoru. Od kandydatów wymaga się 3 letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN.

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z zasadami organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 59/2011 z dnia 23 września 2011 r.

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej.
Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcje instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN.

Rady Pedagogiczne
Poszerzanie przez pracowników placówek oświatowych wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. metodyki, pedagogiki, psychologii, socjologii, prawa oświatowego.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN.

Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży
Przygotowanie słuchaczy do pracy wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami wychowawcy, a w szczególności: ze sposobami organizacji zajęc; zasadami bezpieczeństwa uczestników grupy; wymogami dotyczącymi sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, a także prowadzenia dokumentacji pracy wychowawcy; sposobami prowadzenia innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku; sposobami opracowywania planów pracy wychowawczej grupy; zapoznaniem się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku.
Wymagania stawiane kandydatom:
- ukończone 18 lat;
- wykształcenie średnie.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN.