Drukuj

 

 

MPRiPS1

W okresie od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku realizuje projekt współfinansowany z EFS Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3. Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Projekt skierowany jest do osób młodych, w wieku 15- 29 lat, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, nie są bezrobotne i nie szukają pracy (20 osób) oraz osób pracujących tj. ubodzy pracujący, osoby pochodzące z rolnictwa , osoby zatrudnione na umowach krótko-terminowych, pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (5 osób), z następujących grup docelowych :

-       Osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu),

-       Osoby, które opuściły MOS i MOW (do 2 lat po opuszczeniu),

-       Osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),

-       Osoby, które zakończyły naukę w szkołach specjalnych (do 2 lat po opuszczeniu),

-       Matki przebywające w domach samotnej matki,

-       Osoby, które opuściły zakłady karne lub areszty śledcze (do 2 lat po opuszczeniu),

-       Osoby, które opuściły zakłady poprawcze lub schroniska dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),

-       Osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnieniu zatrudnienia w zakładzie).

Celem projektu będzie zwiększenie możliwości zatrudnienia 25 os. młodych, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu, którzy poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną oraz staż zawodowy uzyskają kwalifikacje i kompetencje i z których 90% podejmie zatrudnienie a 80% poprawi swoją sytuacje na rynku pracy.  W ramach realizacji projektu uczestnicy na podstawie przygotowanych IPD odbędą kursy zawodowe, które będzie można wybrać z następującego katalogu: m.in. spawanie MAG 135, magazynier z obsługą wózka jezdniowego, murarz-tynkarz, monter zabudowy, kosmetyczka, kucharz, URE E1 inne. Każdy z uczestników po zrealizowanym kursie odbędzie staż zawodowy w wymiarze 1-3 miesiące.

Utworzono: 17.02.2020