Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27


RÓŻNE SPECJALNOŚCI

Rysunek techniczny
Przygotowanie do samodzielnego szkicowania oraz czytania rysunku technicznego.
Zaznajomienie z zasadami tworzenia rysunku technicznego.
Zapoznanie z zasadami szkicowania elementów.
Nabycie umiejętności wykonywania widoków i przekrojów.
Nabycie umiejętności wykonywania rysunków.

Szkolenie w zakresie wiedzy wymaganej od osób które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt
Nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu: anatomii, fizjologii oraz behawioryzmu zwierząt łownych, a także epizootiologii; występowania chorób odzwierzęcych; oraz umiejętności prawidłowych oględzin upolowanej zwierzyny.

Zarządzanie własnym gospodarstwem domowym
Nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu m.in.: gospodarowania budżetem domowym, organizacji czasu własnego oraz prawidłowego użytkowania sprzętu domowego.

Animator czasu wolnego
Nabycie przez słuchaczy wiedzy m.in. z zakresu: podstaw prawnych opieki nad osobami małoletnimi; podstaw prawnych turystyki i prawa turystycznego; podstaw anatomii i fizjologii dzieci; komunikacji interpersonalnej; podstaw pedagogiki zabawy; metod nauczania w rekreacji ruchowej; form zabaw i rekreacji ruchowej oraz ich organizacji; a także zasad pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach.

Bukieciarz/Florysta
Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania kompozycji roślinnych o różnej tematyce (m.in. ślubnej, żałobnej, okolicznościowych dekoracji roślinnych).
Zaznajomienie się m.in. z fizjologią i anatomią roślin, asortymentem roślinnym oraz sposobem ich utrwalania.

Fryzjer (przyuczający do zawodu)
1) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania podstawowych zadań zawodowych fryzjera (kurs przyuczający do zawodu);
2) Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników, posiadających wymagany staż pracy, do egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer.

Kasjer walutowo-złotowy
Kursanci zostaną zapoznani z rodzajami znaków pieniężnych, zagadnieniami prawnymi związanymi z pracą kasjera oraz zadaniami i odpowiedzialnością kasjera.
Wymagania stawiane kandydatom to: wykształcenie średnie, zdolność do czynności prawnych, niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Konserwator
Nabycie umiejętności wykonywania prac z zakresu napraw i konserwacji instalacji elektrycznych, wodociągowych, sanitarnych i kanalizacyjnych.

Obsługa wag pomostowych
Przygotowanie do obsługi wag pomostowych, wybrane zagadnienia z metrologii, przepisy o wagach, konserwacja.

Obsługa wag samochodowych i kolejowych
Przygotowanie do obsługi wag samochodowych i kolejowych, wybrane zagadnienia z metrologii, przepisy o wagach, konserwacja.