Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27


SPAWANIE, OBRÓBKA METALI

Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
Celem kursu jest praktyczne opanowanie przez słuchaczy umiejętności w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (tokarek i frezarek). Program szkolenia przewiduje teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami: obróbki skrawaniem; rysunku technicznego; planowania procesu technologicznego; oraz programowaniem procesów technologicznych na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności przy obsłudze frezarki i tokarki sterowanej numerycznie.

Ręczny przecinacz termiczny - tlenowy i plazmowy (specjalność do wyboru)
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do złożenia egzaminów końcowych. Po zdaniu egzaminu w zależności od ukończonego kursu spawania uczestnik uzyskuje uprawnienia do ręcznego cięcia tlenowego, plazmowego lub ręcznego cięcia przy zastosowaniu obu procesów, wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Spawanie acetylenowo-tlenowe (gazowe) - 311
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania gazowego blach lub rur.
Kurs dzieli się na dwa odrębne moduły:
I. Kurs gazowego spawania blach
II. Kurs gazowego spawania rur
Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub UDT.
Spawanie łukowe elektrodą otuloną (elektryczne) – metodą MMA - 111
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania elektrycznego blach lub rur.
Kurs dzieli się na 3 odrębne moduły:
I. Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe
II. Kurs spawania blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe
III. Kurs spawania rur elektrodami otulonymi - spoiny czołowe
Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub UDT, zgodnie z serią norm PN-EN ISO 9606. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne uprawnienia: Książkę spawacza oraz Świadectwo egzaminu spawacza w języku angielskim i polskim.

Spawanie łukowe elektrodą wolframową stali niestopowych, wysokostopowych lub aluminium i jego stopów w osłonie gazów obojętnych - metodą TIG - 141
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania metodą TIG (141) blach lub rur.
Kurs dzieli się na 3 odrębne moduły:
I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG
II. Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG
III. Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG
Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub UDT, zgodnie z serią norm PN-EN ISO 9606. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne uprawnienia: Książkę spawacza oraz Świadectwo egzaminu spawacza w języku angielskim i polskim.

Spawanie łukowe w osłonie gazów aktywnych stali niestopowych i wysokostopowych metodą MAG – 135 / spawanie drutem proszkowym z rdzeniem topnikowym metodą MAG -   136
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania metodą MAG blach lub rur.
Kurs dzieli się na 3 odrębne moduły:
I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi
II. Kurs spawania blach spoinami czołowymi
III. Kurs spawania rur spoinami czołowymi
Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub UDT, zgodnie z serią norm PN-EN ISO 9606. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne uprawnienia: Książkę spawacza oraz Świadectwo egzaminu spawacza w języku angielskim i polskim.

Spawanie łukowe w osłonie gazów obojętnych aluminium i jego stopów metodą MIG - 131
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania metodą MIG blach lub rur .
Kurs dzieli się na 3 odrębne moduły:
I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi
II. Kurs spawania blach spoinami czołowymi
III. Kurs spawania rur spoinami czołowymi
Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub UDT, zgodnie z serią norm PN-EN ISO 9606. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne uprawnienia: Książkę spawacza oraz Świadectwo egzaminu spawacza w języku angielskim i polskim.

Egzaminy weryfikacyjne spawaczy
Ośrodek posiada aktualny Atest wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Egzaminy spełniają wymagania serii norm PN-EN ISO 9606 i odbywają się przed własną Komisją Spawalniczą ZDZ,   posiadającą Licencję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne uprawnienia: Książkę spawacza oraz Świadectwo egzaminu spawacza w języku angielskim i polskim.

Kontroler robót spawalniczych
Celem szkolenia jest uzyskanie umiejętności kontroli poziomu jakości złączy spawanych.

Ślusarz (przyuczenie do zawodu)
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych prac ślusarskich. Kursanci nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: organizacji stanowiska pracy; technologii; rysunku zawodowego; materiałoznawstwa, bhp.

Tokarz (przyuczenie do zawodu)
Zapoznanie słuchaczy m.in. z: operacjami ślusarskimi tj. cięcie blach, płaskowników, prętów, rur; budową i działaniem tokarek; zasady obróbki wiórowej; podstawami elektrotechniki, mechaniki, wytrzymałości materiałów, metali, drewna i tworzyw sztucznych; zasadami organizacji pracy na stanowisku roboczym.

Frezer (przyuczenie do zawodu)
Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy m.in. z: podstawami wykonywania prac frezerskich; budową frezarek; podstawowymi narzędziami i przyrządami stosowanymi przy obróbce skrawaniem; produkcją i zastosowaniem najczęściej stosowanych metali żelaznych i nieżelaznych; właściwości tworzyw sztucznych i zastosowaniem ich w zastępstwie metali; wybranymi elementami z zakresu elektrotechniki, mechaniki i wytrzymałości materiałów; oraz rysunku zawodowego.


SPAWANIE, OBRÓBKA METALI

Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie

Celem kursu jest praktyczne opanowanie przez słuchaczy umiejętności w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (tokarek i frezarek). Program szkolenia przewiduje teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami: obróbki skrawaniem; rysunku technicznego; planowania procesu technologicznego; oraz programowaniem procesów technologicznych na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Ostatnim etapem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności przy obsłudze frezarki i tokarki sterowanej numerycznie.

Ręczny przecinacz termiczny - tlenowy i plazmowy (specjalność do wyboru)

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do złożenia egzaminów końcowych. Po zdaniu egzaminu w zależności od ukończonego kursu spawania uczestnik uzyskuje uprawnienia do ręcznego cięcia tlenowego, plazmowego lub ręcznego cięcia przy zastosowaniu obu procesów, wymagane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Spawanie acetylenowo-tlenowe (gazowe) - 311

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania gazowego blach lub rur.
Kurs dzieli się na dwa odrębne moduły:
I. Kurs gazowego spawania blach
II. Kurs gazowego spawania rur

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub UDT.

Spawanie łukowe elektrodą otuloną (elektryczne) – metodą MMA - 111

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania elektrycznego blach lub rur.
Kurs dzieli się na 3 odrębne moduły:
I. Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe
II. Kurs spawania blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe
III. Kurs spawania rur elektrodami otulonymi - spoiny czołowe

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub UDT, zgodnie z serią norm PN-EN ISO 9606. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne uprawnienia: Książkę spawacza oraz Świadectwo egzaminu spawacza w języku angielskim i polskim.

Spawanie łukowe elektrodą wolframową stali niestopowych, wysokostopowych lub aluminium i jego stopów w osłonie gazów obojętnych - metodą TIG - 141

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania metodą TIG (141) blach lub rur.
Kurs dzieli się na 3 odrębne moduły:
I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG
II. Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG
III. Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub UDT, zgodnie z serią norm PN-EN ISO 9606. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne uprawnienia: Książkę spawacza oraz Świadectwo egzaminu spawacza w języku angielskim i polskim.

Spawanie łukowe w osłonie gazów aktywnych stali niestopowych i wysokostopowych metodą MAG – 135 / spawanie drutem proszkowym z rdzeniem topnikowym metodą MAG -   136

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania metodą MAG blach lub rur.
Kurs dzieli się na 3 odrębne moduły:
I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi
II. Kurs spawania blach spoinami czołowymi
III. Kurs spawania rur spoinami czołowymi

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub UDT, zgodnie z serią norm PN-EN ISO 9606. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne uprawnienia: Książkę spawacza oraz Świadectwo egzaminu spawacza w języku angielskim i polskim.

Spawanie łukowe w osłonie gazów obojętnych aluminium i jego stopów metodą MIG - 131

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do uzyskania uprawnień do spawania metodą MIG blach lub rur .
Kurs dzieli się na 3 odrębne moduły:
I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi
II. Kurs spawania blach spoinami czołowymi
III. Kurs spawania rur spoinami czołowymi

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub UDT, zgodnie z serią norm PN-EN ISO 9606. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne uprawnienia: Książkę spawacza oraz Świadectwo egzaminu spawacza w języku angielskim i polskim.

Egzaminy weryfikacyjne spawaczy

Ośrodek posiada aktualny Atest wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Egzaminy spełniają wymagania serii norm PN-EN ISO 9606 i odbywają się przed własną Komisją Spawalniczą ZDZ,   posiadającą Licencję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne uprawnienia: Książkę spawacza oraz Świadectwo egzaminu spawacza w języku angielskim i polskim.

Kontroler robót spawalniczych

Celem szkoleniajest uzyskanie umiejętności kontroli poziomu jakości złączy spawanych.

Ślusarz (przyuczenie do zawodu)

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych prac ślusarskich. Kursanci nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: organizacji stanowiska pracy; technologii; rysunku zawodowego; materiałoznawstwa, bhp.

Tokarz (przyuczenie do zawodu)

Zapoznanie słuchaczy m.in. z: operacjami ślusarskimi tj. cięcie blach, płaskowników, prętów, rur; budową i działaniem tokarek; zasady obróbki wiórowej; podstawami elektrotechniki, mechaniki, wytrzymałości materiałów, metali, drewna i tworzyw sztucznych; zasadami organizacji pracy na stanowisku roboczym.

Frezer (przyuczenie do zawodu)

Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy m.in. z: podstawami wykonywania prac frezerskich; budową frezarek; podstawowymi narzędziami i przyrządami stosowanymi przy obróbce skrawaniem; produkcją i zastosowaniem najczęściej stosowanych metali żelaznych i nieżelaznych; właściwości tworzyw sztucznych i zastosowaniem ich w zastępstwie metali; wybranymi elementami z zakresu elektrotechniki, mechaniki i wytrzymałości materiałów; oraz rysunku zawodowego.