Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27

 

Autoprezentacja
Zapoznanie z zasadami przygotowania profesjonalnego życiorysu i listu motywacyjnego; zachowania podczas rozmowy z pracodawcą; zachowanie się w miejscu pracy i relacje z pracownikami.

Efektywne zarządzanie czasem
Rozwój kompetencji oraz umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania czasem poprzez nabycie umiejętności: określania celów; radzenia sobie z problemami związanymi z zarządzaniem czasem; ustalania priorytetów; planowania pracy w zespole; planowania czasu pracy - technik planowania czasu i zadań.

Skuteczna komunikacja
Nabycie przez słuchaczy wiedzy oraz umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej poprzez poznanie: pojęć tj. komunikacja interpersonalna i jej rodzaje; wpływ emocji na komunikację; stres i jego źródła; indywidualne reakcje na stres i sposoby redukowania stresu; syndrom wypalenia zawodowego; konflikt; a także prezentację wybranych technik relaksacyjnych.

Trening asertywności i radzenia sobie ze stresem
Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dotyczących m.in.: zachowań interpersonalnych, asertywności oraz metod radzenia sobie ze stresem.

Trening umiejętności interpersonalnych
Przygotowanie słuchaczy do efektywnego porozumiewania się, wyrażania swoich myśli i uczuć, prowadzenia negocjacji, efektywnej pracy w zespole.

Trening umiejętności społecznych
Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy umiejętności m.in. z zakresu komunikacji społecznej (werbalnej i niewerbalnej); rozwiązywania konfliktów.

Trening z zakresu rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych
Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą wiedzę z zakresu psychologicznego podejścia do kwestii konfliktu poprzez strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych oraz metody unikania takich sytuacji.

Warsztaty kreatywnego myślenia
Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności twórczego myślenia i zwiększenie wiedzy nt. technik kreatywnego rozwiązywania problemów, a także zwiększenie umiejętności stosowania metod twórczego rozwiązywania problemów w pracy zawodowej.

Warsztaty motywacyjne
Poznanie reguł grupowych, form komunikacji, sztuki słuchania, stylów kierowania, cech wzorowego pracownika, negocjowania kompromisu.

Warsztaty z doradcą zawodowym
Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy, w tym: nabycie umiejętności przygotowania profesjonalnego listu motywacyjnego; zachowania się podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą; prowadzenia negocjacji.

Wypalenie zawodowe
Nabycie umiejętności z zakresu: rozpoznawania stresu jako czynnika zaburzającego równowagę psychofizyczną, rozpoznawania symptomów wypalenia zawodowego, sposobów zapobiegania wypaleniu zawodowemu, rozwijania odporności na stres wyzwalający wypalenie zawodowe, a także umiejętności zastosowania procedur antystresowych.