Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku

+48 59 845 27 27


Czas pracy kierowcy
Przekazanie słuchaczom zasobu informacji związanych z dokumentacją, systemem oraz godzinami czasu pracy kierowcy w odniesieniu do obowiązującej Ustawy.

Jazdy uzupełniające dla kandydatów na kierowców
Ilość godzin wynika z poziomu umiejętności uczestników kursu.

Kierowca operator wózków jezdniowych (wózki widłowe)
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
W zależności od kategorii wydawanego zaświadczenia program szkolenia przewiduje:
- wózki unoszące
- wózki naładowne i ciągnikowe
- wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
- wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych
- wózki podnośnikowe specjalizowane
Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
Uczestnicy kursu zapoznani zostaną z budową, konserwacją oraz eksploatacją wózków, poznają także warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.
Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin przed Komisją UDT.

Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG
Szkolenie ma na celu zapoznanie osób zajmujących się napełnianiem zbiorników do zasilania pojazdów samochodowych gazem skroplonym (LPG) z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie napełniania i bezpiecznej eksploatacji tychże zbiorników oraz przygotowanie do egzaminu w Oddziale Terenowym Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.Nr 79,poz.849 z późn.zm.).

Obsługa tachografów.
Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami prawnymi, nabycie umiejętności obsługi tachografów.

Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawidłowej technologicznie eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Szkolenie przygotowuje również do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.Nr 79, poz. 849 z późn. zm.).

Prawo jazdy kategorii B
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B(samochód osobowy).
Uczestnicy kursu poznają przepisy ruchu drogowego, zasady przewozu osób lub ładunku, nabędą umiejętności obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Przepisy ruchu drogowego
Znaj. przepisów ruchu drogowego, zachowania się na drodze podczas spaceru i wycieczek; rozpoznawanie znaków drogowych; przygot. do uczestnictwa w ruchu drogowym oraz jazdy na rowerze.

Przewoźnik wykonujący transport drogowy osób i/lub rzeczy (Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika CPC)
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminu państwowego celem uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego osób i /lub rzeczy.

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 1 (ADR)
Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestników seminarium z zagrożeniami występującymi podczas przewozu wybuchowych towarów niebezpiecznych oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 7 (ADR)
Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestników seminarium z zagrożeniami występującymi podczas przewozu promieniotwórczych towarów niebezpiecznych oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach (ADR)
Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestników seminarium z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas - podstawowy (ADR)
Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestników kursu z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

Rozmontowywanie i mocowanie ładunków na pojazdach
Nabycie umiejętności bezpiecznego rozmieszczania ładunków na pojazdach.

Szkolenie kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt
Celem kursu jest przygotowane beneficjentów do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca szkolenia. Kursanci zostaną zapoznani z przepisami krajowymi i obowiązującymi w państwach członkowskich UE w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu drogowego, kolejowego itd. Poznają również niezbędną dokumentację oraz zasady opieki podczas przewozu nad zwierzętami.