W dniu 11.07.2016 r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu „Społecznie aktywni !” w kwocie 385.320,00 zł.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku i Gminę Kobylnica reprezentował Pan Prezes Tadeusz Micuński. Z ramienia Województwa Pomorskiego umowę podpisywali Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego i Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego. Projekt zakłada pomoc w powrocie na rynek pracy 28 osobom bezrobotnym z terenu województwa pomorskiego poprzez udział w zajęciach z doradcą zawodowym, szkoleniach zawodowych i stażach u przedsiębiorców w terminie do 30.06.2017 r.

W chwili obecnej trwa rekrutacja uczestników. Wszyscy zainteresowani szczegółowe informacje znajdą na stronie www.zdz.slupsk.pl, w zakładce Projekty EFS, „SPOŁECZNIE AKTYWNI !” lub pod nr telefonu 59 845 27 27 w. 412 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z gminą Kobylnica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (Pobierz)