Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawców świadczących usługi szkoleniowe w ramach „Szkolenia zawodowe szansą na udany start w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji poniższych usług.

Plik do pobrania

Administrator ZDZ
Opublikowano: 15 grudzień 2017


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu „Szkolenia zawodowe szansą na udany start w przyszłość”, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w postępowaniu:

zapytanie ofertowe- rozeznanie rynku nr 1/8.6.RPOWZ/2017 dotyczące naboru specjalistów do realizacji działań projektowych- doradztwo zawodowe:

Twoja Kariera To Ty Klaudia Stochmal; ul. 3 Maja 34b/a/3; 62-200 Gniezno
Beata Kałużna; ul. Berlinga 15; 76-150 Darłowo

Wybrane oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i uzyskały najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt) w oparciu o kryteria oceny ofert: „cena” – 100 % .

Administrator ZDZ
Opublikowano: 17 lipiec 2017


PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku informuje, że termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do uczestnictwa w projekcie „Szkolenia zawodowe szansą na udany start w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został przedłużony do 07.09.2017 r. Formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi oświadczeniami można składać w Biurze Projektu oraz w sekretariatach Szkół.

Regulamin rekrutacji

Administrator ZDZ
Opublikowano: 26 czerwiec 2017


Informacja o wolnym stanowisku pracy- koordynator projektu

W związku z realizacją Projektu „Szkolenia zawodowe szansą na udany start w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku poszukuje osoby zainteresowanej pracą na stanowisku koordynator projektu.

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 08 czerwiec 2017


Zaproszenie do składania ofert na realizację doradztwa zawodowego

W związku z realizacją Projektu „Szkolenia zawodowe szansą na udany start w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku ponownie zaprasza do składania ofert na realizację doradztwa zawodowego w ramach projektu.

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 08 czerwiec 2017


Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją Projektu „Szkolenia zawodowe szansą na udany start w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku zaprasza do składania ofert na realizację doradztwa zawodowego w ramach projektu.

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 26 maj 2017


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Szkolenia zawodowe szansą na udany start w przyszłość”

realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII Edukacja
Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia.

Pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 23 maj 2017


Informacja o projekcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku rozpoczyna nabór osób chętnych do uczestnictwa w projekcie pt.: „Szkolenia zawodowe szansą na udany start w przyszłość”. Projekt będzie realizowany w terminie 01.05.2017roku do 30.09.2018roku.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, która w chwili podpisywania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie spełnią łącznie następujące kryteria:
a) kształcą się w Szkole biorącej udział w Projekcie tj. Zespół Szkół Morskich w Darłowie lub Zespół Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie;
b) w momencie złożenia dokumentacji rekrutacyjnej posiadają skończone 18 lat, natomiast w momencie uczestnictwa w działaniach projektowych będą uczniami ostatnich klasy,
c) zadeklarują, że wezmą udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz gotowość uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, na które zostaną skierowana, w tym w szczególności w stażu/praktyce zawodowej;
d) zamieszkują województwo zachodniopomorskie, powiat sławieński, gminę lub miasto Darłowo;
e) nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych dyskwalifikujących z uczestnictwa w projekcie.

Co oferujemy:
– opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla uczestnika/uczestniczki w okresie czerwiec- listopad 2017 roku;
– grupowe poradnictwo zawodowe w okresie październik-listopad 2017 r.,
– kursy zawodowe, kończące się egzaminem i uzyskaniem stosownych uprawnień (rodzaje kursów zostaną zaproponowane po uzyskaniu informacji o możliwościach i predyspozycjach uczestników, (przykładowo: kurs spawania, kurs kierowcy operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym, kurs kucharza, kurs języka niemieckiego z modułem kelner/barman, kurs prawa jazdy kat. B, kurs uprawnienia energetyczne do 1 kV) w okresie wrzesień 2017 roku-maj 2018 roku
– 1-miesięczne staże zawodowe (stypendium w wysokości 1.437,00 zł netto miesięcznie za udział w stażu) w okresie kwiecień-sierpień 2018 r.
– dostęp do platformy e-learningowej umożliwiającej skorzystanie w całym okresie realizacji Projektu z materiałów dydaktycznych.

W ramach projektu zapewniamy:
– badania lekarskie, materiały szkoleniowe, ubrania robocze, poczęstunek, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW,
– stypendium stażowe.

Gdzie szukać informacji:
Informacje nt. uczestnictwa w projekcie oraz niezbędne dokumenty można uzyskać w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, ul. Szczecińska 57 (tel. 59 845 27 27 w. 410) www.zdz.slupsk.pl, Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 121 oraz w Sekretariacie Szkoły.

Nabór uczestników będzie prowadzony w okresie od 15 maja do 07 czerwiec 2017 r.

Administrator ZDZ
Opublikowano: 18 maj 2017