Tak, idę do pracy!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
wspólnie z partnerem – firmą GRAS organizują bezpłatne szkolenia
dla osób młodych w wieku 18-29 lat!

ZDZ w Słupsku i firma GRAS rozpoczynają nabór osób chętnych do uczestnictwa w projekcie pt.: „Tak, idę do pracy”. Projekt będzie realizowany w terminie 01.10.2017 do 30.11.2018.

Uczestnikami projektu mogą być:
tylko i wyłącznie osoby młode, w wieku od 18 lat do 29 r. ż. , w szczególności:
– osoby pozostające bez pracy,
– osoby niezarejestrowane w urzędach pracy (bierne zawodowo),
– osoby które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (co najmniej od 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie brały udziału w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych oraz nie kształcą się formalnie w trybie stacjonarnym) tzw. młodzież NEET*

* Młodzież NEET to osoba należąca do kategorii wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
• nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
• nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
• nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Projekt skierowany jest do osób z terenu powiatu słupskiego i miasta Słupska.
Uczestnikami mogą być osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie).

Co oferujemy:
– opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD);
– zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu doradztwa zawodowego (m.in. zajęcia z autoprezentacji, jak szukać i znaleźć pracę, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej),
– kursy zawodowe, kończące się egzaminem i uzyskaniem stosownych uprawnień (np. spawacz, operator koparko-ładowarki, operator wózka itp),
– animację pracy obejmującą spotkania z doradca zawodowym, coachem i pośrednikiem pracy,
– 3-miesięczne staże zawodowe;
– zwrot kosztów dojazdu przez pierwszy miesiąc zatrudnienia dla osób, które podejmą pracę najdalej od miejsca zamieszkania.

W ramach projektu zapewniamy:

– badania lekarskie, materiały szkoleniowe, ubrania robocze, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW,
– stypendium szkoleniowe i stypendium stażowe.

Gdzie szukać informacji:

Informacje nt. uczestnictwa w projekcie oraz niezbędne dokumenty można uzyskać w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, ul. Szczecińska 57, pokój 105-107 (tel. 059 845 27 27 w. 412), www.zdz.slupsk.pl.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin projektu:

pobierz

Administrator ZDZ
Opublikowano: 09 listopad 2017