Od początku swojego istnienia, tj. od 6 października 1950 roku, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku jest największą oraz najważniejszą organizacją społeczną na Pomorzu Środkowym zajmującą się kształceniem zawodowym osób dorosłych i młodzieży.

Wychodząc naprzeciw ówczesnym zapotrzebowaniom rynku lokalnego ZDZ uruchomił w 1960 r. Zasadniczą Szkołę w Słupsku. Szkoła ta była utrzymywana w całości ze środków wypracowanych przez warsztaty szkoleniowe. W pierwszych latach funkcjonowania tej szkoły głównymi kierunkami kształcenia był ślusarz-mechanik, modelarz odlewniczy i formierz – a po utworzeniu filii w Postominie elektromechanik.
W roku 1965 otwarta została druga szkoła zawodowa w Szczecinku ze specjalnością wikliniarską. Potem utworzono w niej kierunki mechaniczne jak: tokarz, ślusarz narzędziowy oraz monter maszyn okrętowych.

W latach 1960-1980 ZDZ wykształcił w swoich szkołach zawodowych ponad 10.000 osób. Przemiany społeczno-polityczne w latach 1980-1990 wpłynęły w sposób istotny na system edukacji w całym kraju. Szczególne znaczenie miała ustawa o reformie ustroju szkolnego z roku 1999, która wprowadziła tzw. szkoły ponadgimnazjalne. Tego typu szkoły funkcjonowały w różnych miastach: Słupsk, Lębork, Bytów, Człuchów, Miastko, Połczyn Zdrój. Największe sukcesy związane z edukacją zakład odnosi w zakresie kształcenia kursowego. Zadania te są realizowane w 9 ośrodkach kształcenia zawodowego usytuowanych w Słupsku-3 i po jednym w Bytowie, Człuchowie, Lęborku, Koszalinie, Szczecinku i Drawsku Pomorskim. W pierwszych latach działalności kursowej dominowały kierunki kształcenia związane z rzemiosłem i spółdzielczością. W następnych latach wraz z rozwojem gospodarki rosło zapotrzebowanie na różnego rodzaju fachowców w różnych branżach. Dlatego kształcenie kursowe stworzyło szansę szybkiego zdobycia zawodu a także systematycznego doskonalenia umiejętności zawodowych. Dynamika rozwoju tej części działalności zakładu w latach 60-tych i 70-tych była ogromna.

Dla potwierdzenia jej należy przytoczyć liczby słuchaczy w poszczególnych latach:
– w latach 50-tych zakład szkolił przeciętnie 1200 osób rocznie,
– w pierwszych latach 60-tych zakład szkolił przeciętnie po kilka tysięcy osób rocznie, a od roku 1968 do 1974 po kilkanaście tysięcy osób rocznie (od 12.295 do 13.620 osób).

Dobra passa trwała do roku 1989 ponieważ przejście do gospodarki wolnorynkowej sprawiło, że na rynku powstało wiele firm szkoleniowych, które mocno zachwiały pozycją ośrodków kształcenia zawodowego. Pomimo ogromnej konkurencji na rynku szkoleniowym ośrodki ZDZ nadal pozostały ważnym partnerem dla różnych instytucji zajmujących się edukacją, rynkiem pracy a także aktywizacją gospodarki lokalnej. Dlatego też w całym okresie działalności ośrodków zawsze stawiano na jakość kształcenia poprzez dobór odpowiednio wykwalifikowanej kadry wykładowców i instruktorów praktycznej nauki zawodu, oraz wyposażenie bazy w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Aby uzyskać dobrą ocenę świadczonych usług szkoleniowych ZDZ jest weryfikowany przez zewnętrzne niezależne instytucje. W roku 2003 Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. nadało zakładowi Certyfikat Jakości ISO 9001-2008, który jest weryfikowany corocznie a odnawiany raz na 3 lata. Niezależnie od powyższego Certyfikatu Jakości, zakład podpisując w roku 2006 umowę z TÜV SÜD Polska Spółka z o.o. w Warszawie dobrowolnie poddał się monitoringowi jakości prowadzonej działalności szkoleniowej przez uznaną na świecie instytucję jaką jest TÜV.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, ze wszystkie ośrodki ZDZ posiadają akredytację przyznaną przez Kuratoria Oświaty w Gdańsku lub w Szczecinie. Łącznie akredytacją objętych zostało 101 kursów.

Doceniając jakość świadczonych usług Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku ogłosił nasz zakład laureatem roku 2013 za organizację szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

siedziba

Chcąc sprostać konkurencji na rynku szkoleniowym, ZDZ ciągle czyni starania o poszerzenie oferty swoich usług poprzez zdobywanie nowych uprawnień i upoważnień do realizacji poszczególnych kursów, np.:

1) Wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
2) Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR-y) prowadzonego przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie i Gdańsku.
3) Wszystkie ośrodki posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, który jest prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
4) Przy ZDZ w Słupsku działają dwie zewnętrzne Komisje Egzaminacyjne:
a) Komisja Spawalnicza, której przewodniczący posiada licencje egzaminatora Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Zakład posiada też certyfikat Germanischer Loyd na spawanie.
b) Komisja Kwalifikacyjna do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń i sieci energetycznych (URE).
5) Zakład posiada upoważnienie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na prowadzenie kursów przygotowujących do egzaminu na operatora maszyn i urządzeń budowlanych, np.: koparek, ładowarek, koparko-ładowarek i inny drobny sprzęt. Obecnie jest to 20 pozycji różnego rodzaju sprzętu i maszyn.
6) Przy zakładzie działa również Centrum Egzaminacyjne wraz z Laboratorium certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, w którym odbywają się egzaminy pozwalające uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych tzw. ECDL.
7) Posiadamy też upoważnienie Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie do prowadzenia kursów w zakresie budowy i użytkowania rurociągów gazowych.

Uwzględniając powyższe upoważnienia i certyfikaty zakład jest w stanie zrealizować prawie wszystkie kursy za pomocą których można zdobyć nowe kwalifikacje bądź uzupełnić już istniejące.

W ostatnich dziesięciu latach zakład uruchomił ponad 20 nowych kursów a wśród nich:
1. Kursy kwalifikacyjne dla kierowców zawodowych
2. Operatorów maszyn i urządzeń budowlanych (20 pozycji)
3. Kursy komputerowe ECDL
4. Diagnosta samochodowy
5. Operator maszyn leśnych (FORWARDER, HARWESTER)
6. Kursy przygotowujące do obsługi osób niemych tzw. język migowy
7. Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – CNC
8. Opiekun żłobkowy +  opiekun dzienny
9. Asystent rodziny
10. Obsługa zamówień publicznych
11. Ochrona danych osobowych
12. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie rolnik, murarz-tynkarz.

Dużą rolę w działalności całego zakładu odgrywały i nadal odgrywają warsztaty szkoleniowo-produkcyjne. W latach 1960-1970 utworzono 7 warsztatów w tym 4 w Słupsku i po jednym w Postominie, Szczecinku i Złocieńcu. Obecnie funkcjonują trzy warsztaty: dwa w Słupsku i jeden w Złocieńcu. W dwóch warsztatach mechanicznych w ramach normalnego toku produkcji odbywa się równocześnie praktyczna nauka zawodu dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Uczniowie ci w ramach umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego uczą się takich zawodów jak: ślusarz, elektromechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
W latach 1960-1990 naukę zawodu w naszych warsztatach kończyło przeciętnie każdego roku po 300 uczniów. Osoby kończące naukę zawodu w naszym zakładzie są dobrze przygotowani do samodzielnej pracy przez co są doceniani przez pracodawców, którzy chętnie ich zatrudniają. Na taką ocenę i opinię wpływ mają nie tylko instruktorzy p.n.z. ale również park maszynowy znajdujący się na wyposażeniu warsztatów a także szeroki asortyment produkcji. Zakład od wielu już lat produkuje znane w Polsce i za granicą gwinciarki stołowe, filtry magnetyczne i bibułowe o różnej wydajności, agregaty filtrujące, stoły spawalnicze oraz specjalistyczne  urządzenia i maszyny dla przemysłu drzewnego w tym obrabiarki do obróbki drewna. Stale też kooperuje z przemysłem energetycznym i maszynowym. Oprócz tego realizuje usługi związane z:
– obróbką wiórową na maszynach tradycyjnych oraz tokarkach CNC
– pracami ogólno ślusarskimi , spawalniczymi
– obróbką blach cienkich i tłocznictwa na zimno
– wykonywaniem modeli i wyrobów odlewniczych z żeliwa i aluminium.