Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna nr 177

wnioski do pobrania:

Grupa 1 Eksploatacja
Grupa 1 Dozór
Grupa 2 Eksploatacja
Grupa 2 Dozór
Grupa 3 Eksploatacja
Grupa 3 Dozór

Zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy

Tematyka egzaminów URE na podstawie przykładowych pytań w zakresie grupy 1, 2 ,3 na stanowisku Eksploatacji i Dozoru.

Komisja Kwalifikacyjna Nr 177 do spraw stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, prowadzi działalność przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Słupsku.
Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego, serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług oferowanych przez naszą Komisję Kwalifikacyjną.
Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska  dnia 01 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U.2022.1392)

Zapraszamy również do udziału w szkoleniach przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie:

•    dozoru i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – Grupa 1 (elektryczne)
•    dozoru i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – Grupa 2 (ciepłownicze)
•    dozoru i/lub eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – Grupa 3 (gazowe)
Szkolenia oraz egzaminy kwalifikacyjne organizujemy w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku (Słupsk, Koszalin, Lębork, Człuchów, Bytów, Szczecinek, Drawsko Pomorskie, Złocieniec, Połczyn Zdrój), jak również na życzenie w miejscu wskazanym przez klienta.

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI KOMISJI

Podstawą prawną działalności Komisji kwalifikacyjnej jest decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o powołaniu Komisji (art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMISJI

Zgodnie z aktem powołania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 listopada 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna Nr 177 przeprowadza egzaminy sprawdzające w celu uzyskania kwalifikacji na stanowisku dozoru oraz eksploatacji w zakresie:

Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
1) Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2) Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3) Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
4) Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
5) Urządzenia elektrotermiczne;
7) Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
9) Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10) Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń  instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
1) Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2) Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
4) Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
5) Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6) Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
7) Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8) Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
9) Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW;
10) Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Grupa 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
3) Urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4) Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
5) Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6) Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7) Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
8) Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
10) Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-8.

OPŁATA EGZAMINACYJNA

Uprzejmie informujemy, że opłata pobierana jest w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. W przypadku zmiany najniższego wynagrodzenia opłata ulega zmianie.
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dziennik Ustaw z dnia 14 września 2015 r. poz.1385).

Duplikat
Wystawianie duplikatu jest odpłatne (100 zł), osoba do kontaktu: Dorota Pestka tel. 668 480 511 lub tel. 59 845 27 27; e-mail: pestka@zdz.slupsk.pl
Niezbędne jest podanie numeru świadectwa i/lub terminu egzaminu.
Duplikat jest wydawany po uiszczeniu opłaty, która należy wpłacić na konto:
PKO BP II 0/SŁUPSK
17 1020 4649 0000 7002 0003 5444

KONTAKT

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących m.in. terminów i miejsca przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, wniosków o sprawdzenie kwalifikacji oraz formy płatności serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Adres siedziby jednostki organizacyjnej:Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
ul. Szczecińska 57; 76-200 Słupsk

kontakt do komisji:
tel. 668 480 511 lub tel. 59 842 49 35
e-mail: pestka@zdz.slupsk.pl lub ced@zdz.slupsk.pl

oraz wszystkie jednostki organizacyjne ZDZ w Słupsku:

CENTRUM EDUKACJI DOROSŁYCH
ul. Grodzka 9
76 – 200 Słupsk
Telefon: 59 842 49 35
ced@zdz.slupsk.pl

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W  KOSZALINIE
ul. Zwycięstwa 121
75 – 601  Koszalin
Telefon: 94 342 25 61
koszalin@zdz.slupsk.pl

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W  DRAWSKU POM.
ul. Sikorskiego 4
78 – 500 Drawsko Pomorskie
Telefon: 94 363 27 21
drawsko@zdz.slupsk.pl

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  BYTÓW
ul. Bursztynowa 2
77 – 100 Bytów
Telefon: 59 822 26 51
bytow@zdz.slupsk.pl

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO CZŁUCHÓW
ul. Zamkowa 9a
77 – 300  Człuchów
Telefon: 59 834 32 05
czluchow@zdz.slupsk.pl

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZCZECINKU
ul. Bartoszewskiego 4
78 – 400  Szczecinek
Telefon:  94 374 06 92
szczecinek@zdz.slupsk.pl

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO LĘBORK
ul. Aleja Wolności 26
84-300 Lębork
Telefon: 59 862 32 37
lebork@zdz.slupsk.pl

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  POŁCZYN ZDRÓJ
ul. Grunwaldzka 34
78-320 Połczyn Zdrój
Telefon: 94 366 46 03
polczyn@zdz.slupsk.pl